jeudi 13 septembre 2012

Critères d'évaluation (ESO)


 
PRESENTACIÓ D’INICI DE CURS
 

 
MATÈRIA: Llengua Francesa
 
CURS: Educació Secundària (2n,3r,4t ESO)
 
GRUP: Matèria optativa
 
 
PROFESSORA: Marta Compte
 

 
CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
 
                                      
L’avaluació es computa segons els següents criteris acordats pel departament:
Exàmens + Exàmens relacionats amb les lectures obligatòries : 60%
Els exàmens contenen els següents apartats :
·         Gramàtica (Grammaire)
·         Vocabulari (Vocabulaire)
·         Expressió Escrita (Expression Écrite)
 
Exàmens de Comprensió Escrita (CE) + Expressió Escrita (EE): 15%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió escrita.
 
Exàmens de Comprensió Oral (CO) + Expressió Oral (EO): 15%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió oral.
 
Actitud a classe + quadern+ deures : 10%
Participació en les activitats de classe, assistència, puntualitat, l’hàbit de feina, la utilització de la llengua francesa a l’aula i el respecte per la matèria i pel professorat. Exercicis de classe i deures recollits, entrega del quadern.
Es farà un examen després de cada unitat.
Hi haurà un examen trimestral per avaluar l’expressió oral (Expression orale).
AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza a principi de curs per:
● Conèixer el nivell inicial dels alumnes.
● Adaptar la programació segons els resultats obtinguts a nivell global.
● Detectar els alumnes que presenten més dificultats i els que tenen un nivell més avançat, per poder adaptar-los-hi la matèria.
En aquesta avaluació també es té en compte la informació transmesa pels tutors del curs anterior en la reunió de traspàs d’informació.
Per dur a terme l’avaluació inicial es farà un examen escrit (Évaluation Diagnostique).
AVALUACIÓ FINAL
La nota global de l’àrea s’obtindrà fent el promig de la nota dels tres trimestres i valorant també el dossier de curs que es presentarà en aquest moment. La no presentació del dossier influirà negativament en la nota final.
Si dos del tres trimestres estan suspesos, la nota final també serà de suspens.
Si només s’ha suspès un trimestre i aquest és el primer o el segon, la nota final serà aprovada.
Si només s’ha suspès un trimestre, però aquest és l’últim, la nota final serà de suspens.
Els alumnes que hagin suspès la matèria la podran aprovar mitjançant un examen final.
 

 
CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ SETEMBRE
 
 
Al mes de setembre, els alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de presentar-se a una prova extraordinària, segons la normativa vigent, amb l’objectiu de comprovar que hagin assolit els objectius mínims de l’àrea. En aquesta recuperació també es tindrà en compte la feina encomanada a l’estiu, essent entregada per l’alumne/a el mateix dia de l’examen de recuperació de la matèria. Aquest dossier d’exercicis representarà el 20% de la nota de recuperació de l’assignatura, sempre que estiguin ben fets. La resta de la nota correspon a l’examen, 80%.
 

 
ALTRES QÜESTIONS A REMARCAR PEL PROFESSORAT DE LA MATÈRIA
 
 
Tot i que l’alumne ha de lliurar el quadern, la professora recollirà feina regularment. Aquesta feina serà corregida i avaluada.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Els alumnes amb l’assignatura del curs anterior pendent podran recuperar-la aprovant el 1r trimestre del curs actual. En cas contrari, podran recuperar l’assignatura fent una prova durant el mes de febrer i lliurant un dossier d’activitats a la professora.
 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire